Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt z dr hab.

dr hab. Joanna Grzybek

dr hab. Joanna Grzybek

Dyżur

czwartek 12:00-13:00, sala 314

E-mail
joanna.1.grzybek@uj.edu.pl
Prowadzone przedmioty

Konwersatorium tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych (z/na język chiński)

Seminarium orientalistyczne (sinologiczne)

Seminarium doktorskie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Biogram

Joanna Grzybek jest absolwentką Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Studiowała język i kulturę Chin na Sichuan University oraz biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi badania w zakresie teorii i praktyki przekładu specjalistycznego, chińskiego języka prawnego i prawniczego oraz kultury biznesu (habilitacja w zakresie językoznawstwa sinologicznego, podyplomowe studium biznesu międzynarodowego; Szkoła Prawa i Gospodarki Chin UW; Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej na Wydziale Prawa i Administracji UJ).

Jest konsultantką Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, certyfikowaną mentorką (Szkoła Mentorów Collegium Wratislaviense) i członkinią Zarządu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin.

Współealizowała projekt grantowy w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0 – wsparcie procesów komercjalizacji wyników B+R”, w ramach którego współtworzyła Inteligentny system do szkolenia z efektywnej współpracy biznesowej polskich przedsiębiorców z partnerami z Chin, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznego profilu odbiorcy szkolenia. Była uczestniczką projektu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w projekcie badawczym Taiwan Fellowship pt. "Contrastive Study of Legal Terminology of Dispute Resolution in Taiwan and China", w grancie Inkubator 2.0 (2019) - Program Ministra "Inkubator Innowacyjności 2.0" w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w projekcie pt. "Flexibility in Business Contracting" finansowanym przez Finnish Cultural Foundation oraz w projekcie pt. "Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego", przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Książki

2017. Grzybek J., Xin Fu. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and Chinese. Application of Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology between Polish and Chinese for Translation Purposes. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.

2013. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/vol2.pdf

 

Publikacje w periodykach

Marciniak J., Szczepański M., Dyczkowski K., Mazurowska K., Stańczewski R., Grzybek J., Marciniak D. 2023. The use of a fuzzy rule-based system in adaptive e-learning content based on intercultural competence, 13–17.08.2023 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ), Incheon, Korea Południowa: https://ieeexplore.ieee.org/document/10309813

Grzybek J. 2020. Determinanty zachowań konsumentów społeczeństwa chińskiego w ujęciu interdyscyplinarnym, w: Nowa Polityka Wschodnia 4 (27), ss. 49-61.

Grzybek J., Sztuka M. 2020. „In search of honorificativity in Chinese administrative and legal documents – honorific prefixes in legal notes (通知书), applications (申请书) and applies (上诉状)”. w: China and the Chinese in the Modern World. An Interdisciplinary Study, red. Zuzanna Kopania, Igor Szpotakowski, Łódź-Kraków 2020, ss. 95-124.

 

Grzybek J., Mazurowska K. 2018. Relacje między przełożonym a podwładnym w Chinach – analiza wypowiedzi chińskich pracowników w świetle psychologii organizacji, w: Roczniki Humanistyczne 2018/66/9: Sinologia, p. 33-53.

Grzybek J. 2018. Spójność norm moralnych i norm prawnych we współczesnych Chinach, w: Łukasiewicz R, Stępień M. Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, p. 13-21.​

Grzybek J. 2016. Mediation in different areas of Chinese legal reality – parametrisation of selected terminology, w: Studies in logic, grammar and rhetorik, Vol. 45, Issue 1, p. 175-186.

2015. Achieving Flexibility in Contracting by Using Vague Terms in International Business Contracts: A Comparative Approach from the Perspective of Common Law, German, Polish and Chinese Law, co-authors: de Vries Tina, Zhang Yanan, w: Barton T., Jujala J., Nystén-Haarala S. (ed.), Flexibility in contracting. A Special Issue of the Lapland Law Review 2015, Issue 2, ss. 143-189. http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=2dbad4a7-efb1-43f0-aa2f-506703bcb7a1

2014. The civil law term 机关 jiguan in translation into English, German and Polish, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 20/2014, ss. 53-66. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2020.pdf

2013. Wstęp do badań w zakresie tłumaczenia chińskich nazw nieostrych i klauzul generalnych, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 14/2013, ss. 9-18. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2014%202013.pdf

2013. Polysemic terms in Chinese, German, Greek and Polish legal language. A comparative study, współautor: Gortych-Michalak K., w: Comparative Legilingustics: International Journal for Legal Communication, vol. 15/2013, ss. 19-32. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%20%2015%202013.pdf

2013. Środki służące formułowaniu chińskich przepisów nowelizujących, odsyłających, uchylających, przepisów o wejściu ustawy w życie i o zakresie zastosowania, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 13/2013, ss. 37-47. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2013%202013.pdf

2013. Wstęp do badań w zakresie chińskiego języka łowieckiego, w: Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII, ss. 17-36. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/3%20Grzybek.pdf

2009. Polysemy, homonymy and other sources of ambiguity in the language of Chinese contracts. w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 1/2009, ss. 207-215.

2009. Understanding Chinese and Polish terminology of securities, w: Investigationes Linguisticae, vol. XVII (numer specjalny), ss. 152-167.

2008. Terminy dotyczące papierów wartościowych w przekładzie polsko-niemieckim i niemiecko-polskim, w: Lingua legis Nr 16, ss. 31-38.

2008. Język angielski i język niemiecki jako języki pivot w chińsko- polskim oraz polsko-chińskim tłumaczeniu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu, w: Rocznik przekładoznawczy 3/4 Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu,  ss. 67-79.

2006. The Macrostructure and Register of Chinese and Polish School Certificates and University Diplomas, współautor: Matulewska A., w: Investigationes Linguisticae, vol. XIII, ss. 44-61.

 

Rozdziały w antologiach/monografiach

Grzybek J. 2022. Rzucić cegłą, aby złapać nefryt (拋磚引玉): asymetria w chińskojęzycznej korespondencji biznesowej jako przejaw grzeczności językowej, w: Koutny I., Wolarska-Sobocińska A. Grzeczność w różnych językach i kulturach = Politeness in different languages and cultures, Dopiewo: Wydawnictwo RYS, ss. 95-103.

Grzybek J. 2016. Kulturowe uwarunkowania mediacji w Chinach, In: Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich, p. 86-100.

2012. Deontic Modality in Legilinguistic Translation, współautorzy: Kaczmarek K., Matulewska A., w: Knoppek K., Grzegorczyk P., Walasik M. (ed.), Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 1262-1308.

2010. A few words about translating statutory clauses into English and Chinese, w: von Hahn W., Vertan C. (ed.), Fachsprachen in der weltweiten Kommunikation. Specialized language in global communication, Series: Sprache in der Gesellschaft, vol. 30, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss. 469-475.

2010. Lexical features of Chinese lingua legis, w: Jacoby M. (ed.), China past and present. New Polish papers in Chinese studies, Warsaw University Press, Warsaw, ss. 103-114.

2010. Chińskie prawo w aspekcie translatologicznym – o specyfice prawa ChRL i potrzebie współpracy tłumaczy z prawnikami, w: Włodarski J., Zeidler K., Burdelski M. (ed.), Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60- lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 545-554.

2009. Pragmatyczne i kulturowe aspekty oceny tłumaczenia dokumentów z zakresu prawa cywilnego. w: Kopczyński A., Kizeweter M. (ed.), Jakość i ocena tłumaczenia, Wydawnictwo Academica, Warszawa, ss. 94-103.

2009. Częściowa i całkowita nieprzekładalność cech strukturalnych chińskiego oraz polskiego języka prawa, w: Hejwowski K., Szczęsny A., Topczewska U. (ed.), 50 lat polskiej translatoryki, Uniwersytet Warszawski,  Warszawa, ss. 297-302.

2008. Equivalence-Related Problems in Chinese, English, French and Polish Legal Translation, współautorzy: Matulewska A., Nowak-Korcz P., w: Translation and Cultural Diversity: XVIII FIT World Congress Proceedings, China Foreign Languages Press (CD-Rom ISRC CN-m20-080027-o/ V-Z), Shanghai.

2007. Nauczanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych – propozycja programu nauczania w oparciu o analizę błędów translacyjnych, współautorzy: Kaczmarek K., Matulewska A., w: Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Prace naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej nr 39, Seria: Konferencje nr 6, Wrocław, ss. 74-84.

2007. Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English- Chinese Translation, współautor: Matulewska A., w: Język, komunikacja, informacja, Wydawnictwo Sorus, Poznań, ss. 49-66.

2006. Difficulties in legal translation between Chinese and Polish, w: Kierzkowska D. (ed.), Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe, Wydawnictwo Translegis, Warszawa, ss. 134-143.

 

Współredakcja

2015. Comparative Legilinguistics, vol. 23/2015. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2023.pdf

2014. Comparative Legilinguistics, vol. 20/2014. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2020.pdf

2014. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics), vol. 18/2014. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2018%202014.pdf

2014. Comparative Legilinguistics, vol. 17/2014. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2017%202014.pdf

2013. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics), vol. 14/2013. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2014%202013.pdf

2013. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics), vol. 13/2013. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2013%202013.pdf

2013. Dissertationes legilinguisticae 1. Studies in Legal Language and Communication, vol. 1/2013, Gortych-Michalak K. Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym, Poznań. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/vol1.pdf

2012. Comparative Legilinguistics, vol. 10/2012. http://legilinguistics.amu.edu.pl/index.php/2012-10-comparative

2012. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics), vol. 9/2012. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%209%202012.pdf

2011. Comparative Legilinguistics, vol. 7/2011. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%207%202011.pdf

2011. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics), vol. 6/2011. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%20%206%202011.pdf

 

Recenzje

2010. Recenzja Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers Petera Sandriniego, w: Legilingwistyka Porównawcza, vol. 3/2010, ss. 145-154.

2013. Specyfika dyskursu polubownego rozstrzygania sporów w trybie on-line i tradycyjnie. Recenzja monografii pod redakcją Bhatii V. K., Candlina Ch. N., Gottiego M. The discourse of dispute resolution. Linguistic Insights 123. Studies in Language and Communication. 2010. Bern: Peter Lang, w: Comparative Legilinguistics 14/2013, ss. 159-166. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2014%202013.pdf

 

Pozostałe publikacje

Achinger M., Radziwił A., Grzybek J. (red.) 2023. Słownik HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi : poziom 1-9. Kraków : Wydawnictwo Bohan

2010. W egzotycznej Laponii. „Prawo i język w międzynarodowej współpracy i konfliktach", w: Biuletyn TEPIS, nr 72, Wiosna 2010.

2010. Polacy na XVIII Światowym. Kongresie FIT w Szanghaju, współautorzy: Matulewska A., Rybińska Z. w: Biuletyn TEPIS, nr 68, Zima 2010.