Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

雅盖隆大学教授

Ewa Zajdler 教授

Ewa Zajdler 教授

办公时间

透过MS Teams 在线进行:周三下午3:45-4:30.

请提早通过电邮预约。

邮箱
ewa.zajdler@uj.edu.pl
课程

Praktyczna nauka języka chińskiego

Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego

Seminarium sinologiczne (magisterskie)

简历

华沙大学现代语言学院汉学硕士,华沙大学东方语言学院汉语语言学博士,华沙大学东方语言学院汉语语言学文学博士。

2014年迁至克拉克夫亚捷隆大学前,曾于华沙大学东方语言学院担任学术教师及研究员多年。主要研究领域包括汉语语言学丶汉语语法结构丶中国及台湾之文化与语境研究丶声调语言之感知与处理丶二语习得与教学,以及汉语课程安排制定。

 

 

书籍

2011 Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 312.

2010 Glottodydaktyka sinologiczna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 305.

2005 Gramatyka języka chińskiego. Składnia i semantyka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 240.

2000 Niechińskie języki Tajwanu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 132.

 

专书篇章

2016 „Mieczysław Jerzy Künstler 1933-2007 : między Paryżem a Pekinem”, In: Baraniewski W., Tygielski W., Wróblewski A. K. (ed.), Portrety Uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 : A-K, Wydawnictwo UW, 687-697. http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Portrety-Uczonych-Profesorowie-UW-po-1945-A-K.pdf#page=689

2012  Wybrane jednostki leksykalne w kontekście tradycji i zachowań w społeczeństwie chińskim, (współautor: Niewdana, L.),w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst.Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 317–325.

2012  Graficzna reprezentacja świata w piśmie chińskim,w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst.Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 223–237.

2012  Składniowe dopełnienie komplementywne jako kontekst gramatyczny kierunkowości i rezultatywności we współczesnym języku chińskim,w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 327–339.

2011  Wprowadzenie, w:Zajdler, E. (ed.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa,ss. 7–10.

2011  Kulturowy aspekt kodowania informacji w języku i piśmie – nazwy handlowe wiodących marek zagranicznych we współczesnym języku chińskim,  (współautor:  Siniarski J.), w:Zajdler, E. (ed.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich,Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa,ss. 131–174.

2011  Języki rzadko nauczane w Europie w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,w: Materiały pokonferencyjne (VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty, Politechnika Śl., Gliwice, (wydano na CD, ISBN 978-83-922213-5-7). http://www.konferencje-spnjo.polsl.pl/download/zajdler-e-jezyki-rzadko-nauczane-w-europie-w-swietle-esokj.pdf

2010  An Emic Perspective on Personality Characteristics of Gifted Foreign Language Learners. Two Case Studies of Multilingual Oriental Philology Students, (co-authors: Biedroń, A., Szczepaniak, A.),w: Biedroń, A. i Werbińska, D. (ed.), Wschód – Zachód. Dialog kultur. Literature and Language. Theory and Practice, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, ss. 9–20. 

2010  Fonetyka i fonologia współczesnego języka chińskiego u podstaw umiejętności wyjściowych,w: Knieja, J., Zygmunt, T., Brzana, Ł. (ed.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Wydawnictwo Werset, Lublin, ss. 274–282.

2008  Pismo chińskie i klucze semantyczne jako nośnik znaczenia leksykalnego, w: Pawlak, N. (ed.), Języki Azji i Afryki w komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 113–124

2007  Niechińskie ludy Tajwanu zwierciadłem odległych iwspółczesnych dziejów wyspy, w: Bartkiewicz, A. (ed.), Ludy tubylcze. Czwarty świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?, Wydawnictwo Comandor, Warszawa, ss. 491–499.

2007  Zrozumieć więcej. Kilka uwag o kulturowych aspektach komunikacji we współczesnym języku chińskim, w:Materiały pokonferencyjne (IV Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Przez języki obce do sukcesu, Politechnika Śl., Gliwice, ss. 255–262, (wydano na CD, ISBN 978-83-922213-1-9).

2007  Umiejętność pracy ze słownikiem jako warunek sukcesu w procesie nauczania i uczenia się języka i pisma chińskiego, w: Kardela, H. i Zygmunt, T. (ed.), Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, ss. 283–291.

2007  Resultative verbs in Modern Chinese: syntactic-semantic approach and its contribution to learning process (Adjective complement resultative verbs analysis), w: Arabski, J. (ed.), Challenging tasks for psycholinguistics in the New Century, Oficyna Wydawnicza, Katowice, ss. 244–255.

2007  Chiny – dwa oblicza, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, vol. IX., Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo DGGW, Warszawa, ss. 381–388.

2005  Nauczanie języka chińskiego. Odległa koncepcja języka i pisma, w: Materiały pokonferencyjne (III Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata, ss. 418–424, Politechnika Śl., Gliwice, (wydano na CD, ISBN 83-922213-0-3).

 

文章

2016 Ekspozycja na język tonalny a wrażliwość słuchowa, LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 16.1.1521-134.

2015 Identifying the acoustic features in tonal phonemes in Chinese, GLOTTODIDACTICA, 42, Nr 2, 23-30. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/viewFile/5510/5590

2013 Umiejętności receptywne a realizacja tonemów języka chińskiego, LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 8. 153-162. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3d082dbc-7ba1-40d5-97c0-c4838a76cb8f; http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11196137/LS8_2013_art_Zajdler_Stal.pdf

2012 Optimizing the Process of Basic Modern Chinese Teaching and Proficiency Tests for Adults in Sinological Glottodidactics in the Polish language environment, ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXV, Nr 2, 131-140.

2009  Language activation and lexical processing by Polish learners of English and Chinese – the role of learning experience in TLA, International Journal of Multilingualism, vol. 6 Nr (1), ss. 85–104.

2008  Intransitivity / Transitivity as the syntactic feature of semantic information. The case of adjective complement resultative verbs, Linguistica Silesiana, vol. 29, ss. 15–27.

2006  Syntactic-semantic approach to completive verb compounds in Modern Chinese and its contribution to learning process, Rocznik Orientalistyczny, vol. 59 Nr 2., ss. 128–137.

2004  Kategoria gramatyczna przymiotnika we współczesnym języku chińskim, Acta Philologica, vol. 30, ss. 95–102.

1996  Niechińska ludność Tajwanu, Przegląd Orientalistyczny, Nr 3–4, ss. 202–204.

 

课本

2008 Współczesny język chiński. Mówić i pisać po chińsku, cz.1, (współautorzy: Jacoby, M., Li-Piszczek, Qian), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 287 + 3 CD.

2008 Współczesny język chiński. Mówić i pisać po chińsku, cz.2, (współautorzy: Jacoby, M., Gao Zhiwu),Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 340 + 3 CD.

 

其他

2008 纪 念金斯德教授 In Memoriam Professor Mieczysław Jerzy Künstler w: CHINESE CROSS CURRENTS – 神州交流 SHENZHOU JIAOLIU Tom 5.4, ss. 149-155. (biogram)

2008 Professor Mieczysław Jerzy Künstler (1933-2007) w: ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXI Nr 1. ss. 5-6. (biogram)

2008 Mieczysław J.Künstler. Biogram. w: CHINY DZISIAJ Nr 59. ss. 128-137. (biogram)

2005 Mieczysław J. Kunstler, Języki chińskie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss.325 w: PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 , ss. 99-102. (recenzja)